Consulaire inschrijving

Op deze pagina vindt u alle informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters laat u toe te genieten van dezelfde diensten als degene die door de gemeentelijke overheden in België aangeboden worden, namelijk het beheer van uw administratief dossier. 

Om u te kunnen inschrijven moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

 • U moet Belg zijn;
 • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;
 • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in Luxemburg hebt. 

Als u uit België komt, moet u zich van te voren hebben laten schrappen uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente die u daartoe als bewijs een certificaat van verwijdering "Model 8" afgeeft. Als u zich al in het buitenlandt bevindt, kunt u zich laten schrappen door middel van het standaardformulier (PDF, 5.56 KB)

Als u uit een ander land verhuist waar u ingeschreven was bij een Belgische consulaire post, heeft u geen behoefte aan certificaat "Model 8". In dit geval zal het Consulaat contact opnemen met de post van uw laatste woonplaats en hen verzoeken de overdracht van uw dossier te verzorgen.

Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

De inschrijving op het Consulaat heeft de wijziging van uw wettelijke domicilie/hoofd- verblijfplaats op Belgisch niveau tot gevolg (met alle gevolgens op niveau van fiscaliteit, sociale zekerheid enz. die eraan verbonden zijn). Lees meer op de website van de FOD Buitenlandse Zaken


Procedure

Om u toe te laten u in te schrijven, gelieve een inschrijvingsformulier (één formulier per persoon die ingeschreven moet zijn) in te vullen.

Toe te voegen documenten bij uw inschrijvingsaanvraag:

 • Een getuigschrift vanwoonst ("certificat de résidence") in het geval van een volwassene of een attest van gezinssamenstelling ("certificat de résidence élargi") in het geval van een minderjarige afgegeven door uw Luxemburgse gemeente (niet ouder dan 6 maanden);
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart en/of paspoort;
 • Een kopie van uw Luxemburgse verblijfsvergunning of registratieattest ("attestation d'enregistrement" - "kleine rose kaart");
 • Als u uit België komt, uw certificaat "Model 8" (zie hierboven);
 • Uw inschrijvingsformulier voor de federale wetgevende verkiezingen en, indien van toepassing, uw volmachtsformulier;
 • Na controle van uw dossier, kunnen andere documenten aangevraagd worden. 

Minderjarigen (formulier) moeten de toestemming hebben van de perso(o)n(en) die het ouderlijk gezag uitoefenen (vader en/of moeder of voogd).

In het geval van gemeenschappelijk ouderlijk gezag, indien beide ouders niet op het attest van gezinssamenstelling ("certificat de résidence élargi") verschijnen, moet het inschrijvingsformulier door beide ouders ondertekend worden. De handtekening van de ouder die niet bij het Consulaat registreerd is dient gelegaliseerd te worden door de gemeente van zijn/haar woonplaats (Belgische of Luxemburgse) of door het bevoegde Belgische beroepsconsulaat.

Gelieve een kopie van een identiteitsdocument van de ouder(s) of voogd die het formulier ondertekend heeft/hebben toe te voegen.

Daarenboven, als u gescheiden bent van de vader of de moeder van de kinderen, gelieve een expeditie van het echtscheidingsvonnis, samen met het bewijs dat het vonnis definitief is bij de aanvraag toe te voegen. Voor meer informatie over echtscheiding, klik hier. Deze documenten mogen niet meer dan zes maanden oud zijn en dienen eventueel vertaald en/of gelegaliseerd te zijn.

 

Indienen van uw inschrijvingsdossier :

Uw inschrijvingsdossier kan, naar keuze, op één van de volgende drie wijzen worden overgemaakt:

1) Online via econsul.diplomatie.be onder de volgende cumulatieve voorwaarden : 

 • Belg zijn
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld
 • beschikken over een geldige en geactiveerde Belgische eID
 • uw Pin-code kennen en in het bezit zijn van een kaartlezer.

2) Per e-mail naar : population.luxembourg@diplobel.fed.be. Gelieve de documenten in pdf-formaat over te maken (één bestand per document)

3) Per post naar volgend adres : Ambassade van België

                                                     4, rue des Girondins

                                                      L-1626 Luxembourg

 

Adreswijziging

Eens u ingeschreven bent in onze consulaire registers, is het belangrijk dat u ons elke adreswijziging meedeelt.

U dient ons hiervoor alle volgende documenten op te sturen naar population.luxembourg@diplobel.fed.be; of per post :

 • Een attest van woonst op uw naam, van minder dan drie maanden (Luxemburgse gemeente).
 • Een "certificat de résidence élargi" voor minderjarigen

U kunt deze adreswijziging ook online doorgeven via e-Consul, voor zover u over een geactiveerde identiteitskaart met PIN-code en over een kaartlezer beschikt.

 • Als de inschrijving een pasgeboren kind betreft, gelieve onze rubriek "Geboorte" te raadplegen.
 • Als de inschrijving een persoon betreft die nog nooit contact met een Belgische overheid heeft opgenomen, dient u een kopie van de geboorteakte toe te voegen dat niet ouder dan 6 maanden is (eventueel vertaald en/of gelegaliseerd) evenals enig ander document dat ons toelaat om de nationaliteit en de afstamming van de persoon vast te stellen.
 • Als het een eenvoudige adreswijziging binnen het Groothertogdom Luxemburg betreft, stuur u dan per e-mail of post een recente verklaring van verblijf ("Certificat de résidence") of voor minderjarige ("Certificat de résidence élargi"): population.luxembourg@diplobel.fed.be