Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Geboorte

Op deze pagina vindt u alle informatie over de geboorte.
 1. Laatst bijgewerkt op

De geboorte van een kind in een internationale context (ouders met verschillende nationaliteiten, kind geboren in het buitenland) kan soms ingewikkeld zijn. Daarom raden we u aan, in geval van twijfel na het lezen van de informatie hieronder, om reeds enkele maanden VOORAFGAAND aan de geboorte van uw kind contact op te nemen met ons.
 

MEEMOEDERSCHAP

De wet van 05/05/2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder (BS 07/07/2014) trad in werking op 01/01/2015.Een vaststelling van het meemoederschap volledig analoog aan de vaststelling van het vaderschap. Voorheen diende de echtgenote/partner van de moeder het kind te adopteren teneinde een afstammingsband met dit kind vast te stellen. De wet voorziet enkel in de vaststelling van de afstamming van een kind geboren binnen een relatie van twee vrouwen. Het vermoeden meemoederschap is van toepassing op kinderen geboren vanaf 01/01/2015. De erkenning door de meemoeder is wel mogelijk voor een kind, geboren voor 01/01/2015 voor zover er tussen de meemoeder en het kind nog geen afstammingsband door adoptie bestaat. Gelieve rekening te houden met het feit dat de vaststelling van het meemoederschap worden beheerst door het recht van de staat waarvan de meemoeder de nationaliteit bezit op het ogenblik van de geboorte van het kind of op het ogenblik van de erkenning. De wet geldt dus niet voor een vrouw wiens nationaal recht het meemoederschap niet kent.


In het bijzonder wensen wij uw aandacht te vestigen op de volgende drie situaties:

 1. Uw kind is in Luxemburg geboren en u bent niet gehuwd met de andere ouder  
 2. Uw kind is in het buitenland geboren terwijl u zelf Belg geboren in het buitenland bent
 3. Uw echtgenoot is Belg en jullie wonen niet (meer) samen
 4. U wenst dat uw kind een dubbele naam draagt

 

INSCHRIJVING


Om uw pasgeboren kind op het Consulaat in te schrijven, gelieve een inschrijvingsformulier te vervolledigen.  

Documenten toe te voegen bij de aanvraag tot inschrijving:

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden). Dit document moet indien nodig vertaald en/of gelegaliseerd worden;
 • Een attest van gezinssamenstelling (niet ouder dan 6 maanden) afgeleverd door uw Luxemburgse gemeente waarop het kind en voor elk gezinslid vanaf dewelke elk gezinslid op het opgegeven adres verblijft vermeld is;
 • Desgevallend een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de niet op het Consulaat ingeschreven ouder;
 • Indien uw kind een vreemde nationaliteit bezit, gelieve dan een bewijs van deze nationaliteit (kopie paspoort, consulair attest, afschrift van de geboorteakte, etc) toe te voegen;
 • Indien u gescheiden bent van de vader of moeder van de kinderen, gelieve dan de expeditie van het vonnis betreffende de scheiding bij te voegen, vergezeld van een bewijs van zijn definitief karakter;
 • Na onderzoek van het dossier kunnen van u nog andere, bijkomende documenten worden gevraagd.   

Minderjarigen dienen de toestemming te hebben van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen (vader en/of moeder of voogd).

In het geval van gedeeld ouderlijk gezag en dat de 2 ouders niet op de gezinssamenstelling vermeld zijn, dient het inschrijvingsformulier door de 2 ouders ondertekend te worden. De handtekening van de ouder die niet op het Consulaat ingeschreven is dient gelegaliseerd te worden door de gemeente waar hij/zij verblijft (in België of Luxemburg) of door de bevoegde consulaire post.

De aanvraag tot inschrijving mag ons worden toegestuurd per post maar NIET per e-mail.  

Het Consulaat kan slechts een identiteitskaart afleveren voor kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar. Voor kinderen jonger dan 12 jaar dient u een paspoort aan te vragen.

 

1. Uw kind is in Luxemburg geboren en u bent niet met de andere ouder getrouwd


1.1 De moeder van het kind is Belgische of buitenlandse en de vader is Belg


Het feit dat de Belgische vader het kind in de Luxemburgse geboorteakte erkent zal niet volgens Belgisch recht erkend worden, wegens gebrek aan toestemming van de moeder. De afstamming langs vaderszijde zal pas na een erkenningsakte vastgesteld worden. 

Hier vindt u algemene informatie over erkenning.  

Indien de vader op het Consulaat ingeschreven is zijn de volgende bewijsstukken nodig:


PRENATALE ERKENNING

 • Een medisch attest dat de zwangerschap van de moeder bevestigt. Dit document dient indien nodig vertaald en/of gelegaliseerd te worden;
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgeleverd door uw Luxemburgse gemeente op naam van de vader en een ander op naam van de moeder;
 • Een attest van Belgische nationaliteit op naam van de vader. Dit attest zal door het Consulaat afgeleverd worden;
 • Een bewijs van burgelijke staat van elk van de ouders van het kind: de vader op het ogenblik van de erkenning en de moeder op het ogenblik van de geboorte van het kind. Voor de Belgische ouder wordt een attest van burgerlijke staat afgegeven op basis van een verklaring op eer (PDF, 23.81 KB) die ons ondergetekend overhandigd moet worden. De buitenlandse ouder moet zich tot zijn nationale autoriteiten wenden. Dit document zal eventueel vertaald en/of gelegaliseerd worden.

Alle documenten moeten orginelen en niet ouder dan 6 maanden zijn.

De dossierkosten bedragen 20 EUR als een ouder Belg is en 20 EUR als beide ouders Belg zijn.


ERKENNING

 • Een letterlijk afschrift van de Luxemburgse geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden);
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgeleverd door uw Luxemburgse gemeente op naam van de vader en een ander op naam van de moeder;
 • Een attest van gezinssamenstelling afgeleverd door uw gemeente in Luxemburg, waarop uw kind en de datum vanaf dewelke elk gezinslid op het opgegeven adres verblijft vermeld is; 
 • Een attest van Belgische nationaliteit op naam van de vader. Dit attest zal afgeleverd worden door het Consulaat;
 • Een bewijs van burgerlijke staat van elk van de ouders van het kind : de vader op het ogenblik van de erkenning en de moeder op het ogenblik van de geboorte van het kind. Voor de Belgische ouder wordt een attest van burgerlijke staat afgegeven op basis van een verklaring op eer (PDF, 23.81 KB) die ons ondergetekend overhandigd moet worden. De buitenlandse ouder moet zich tot zijn nationale autoriteiten wenden. Dit document zal eventueel vertaald en/of gelegaliseerd worden;
 • Indien het kind niet Belgisch is door geboorte van de moeder, een bewijs van nationaliteit en van de naam en voornamen van het kind volgens nationaal recht en uitgegeven door zijn nationale autoriteiten (consulair attest, overschrijving van de geboortekate enz). Dit document zal eventueel vertaald en/of gelegaliseerd worden;
 • Indien het kind sinds 01/06/2014 geboren is en dat het om de 1ste kind van de koppel gaat, gelieve ook een verklaring op eer te ondertekenen om dit te bevestigen.  

Alle documenten moeten orginelen en niet ouder dan 6 maanden zijn.

De dossierkosten bedragen 20 EUR als één ouder Belg is en 20 EUR als beide ouders Belg zijn.

Indien de vader niet op het Consulaat ingeschreven is maar het kind in Luxemburg verblijft, moeten het getuigschrift van woonst en het nationaliteitsattest op naam van de vader afgeleverd worden door de Belgische gemeente of door de consulaire post waar die laatste ingeschreven is. In dit geval is enkel een erkenning na de geboorte mogelijk.


1.2 De moeder van het kind is Belgische en de vader Luxemburger


Het feit dat de Luxemburgse vader het kind in de Luxemburgse geboorteakte erkent zal volgens Belgisch recht erkend worden.

Indien de vader de dubbele Belgisch-Luxemburgse nationaliteit bezit, zal hij als Belg beschouwd worden en zal de erkenning in de Luxemburgse geboorteakte niet geldig zijn.


1.3 De moeder van het kind is Belgische en de vader bezit een derde nationaliteit


Het Belgisch recht voorziet dat de vaststelling van de afstemming langs vaderszijde geregeld wordt door het recht van de staat waarvan de vader de nationaliteit bezit op het ogenblik van de geboorte van het kind. Bijgevolg dient u, opdat de afstamming langs vaderszijde vanuit Belgisch oogpunt zou worden vastgesteld, het bewijsstuk (in het origineel en niet ouder dan 6 maaden) mee te brengen dat deze is vastgesteld conform het nationale recht van de vader. Dit document zal eventueel vertaald en/of gelegaliseerd moeten worden.

Het kan ondermeer gaan om het afschrift van de overschrijving van de Luxemburgse geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand van het land waarvan de vader de nationaliteit heeft of van een attest van afstamming langs vaderszijde opgesteld door de Ambassade waarvan de vader afhangt. 

 

2. Uw kind is in het buitenland geboren terwijl u zelf Belg geboren in het buitenland bent


In dit geval zal uw kind, krachtens de Belgische Nationaliteitswet, niet noodzakelijk automatisch de Belgische nationaliteit hebben.

Immers, artikel 8 §1 2° van deze Wet voorziet dat Belgisch is het kind dat geboren werd in het buitenland 

a) uit een Belgische ouder geboren in België of in gebieden onder Belgische soevereiniteit of onder Belgisch bestuur; 
b) uit een Belgische ouder die, binnen een termijn van vijf jaar na de geboorte, een verklaring heeft afgelegd waarin hij verzoekt om toekenning van de Belgische nationaliteit aan zijn kind; 
c) uit een Belgische ouder, op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van achttien jaar of zijn ontvoogding voor die leeftijd. 

Indien u zelf in het buitenland geboren bent en uw kind bij de geboorte een vreemde nationaliteit bezit, dient u, om het de Belgische nationaliteit toe te kunnen kennen, binnen de 5 jaar na de geboorte van uw kind, een verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit afleggen. Deze verklaring dient ingeschreven te zijn bij de Belgische consulaire post van uw verblijfplaats in het buitenland. Indien u in België verblijft, gelieve u dan tot uw gemeente te wenden.

Het is niet omdat uw kind niet op de Ambassade van land X ingeschreven is dat hij niet de nationaliteit van het land in kwestie bezit. Indien minstens één van de 2 ouders een vreemde nationaliteit bezit, is de kans groot dat uw kind deze eveneens bezit. Gelieve u in te lichten bij de bevoegde buitenlandse instanties.


Wij raden u ten stelligste aan om deze verklaring af te leggen zelfs indien uw kind Belg is krachtens Art. 8 §1 2°c, gegeven het mogelijk precaire karakter van deze situatie.

Indien u op het Consulaat ingeschreven bent, dienen volgende de bewijsstukken bezorgd te worden:

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden). Dit document moet indien nodig vertaald en/of gelegaliseerd worden;
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgeleverd door uw Luxemburgse gemeente op naam van de vader en een ander op naam van de moeder;
 • Een attest dat stelt dat u Belg op het ogenblik van de geboorte van het kind was. Dit attest zal afgeleverd worden door het Consulaat;
 • Indien het kind niet Belgisch is door geboorte van de moeder, een bewijs van nationaliteit en van de naam en voornamen van het kind volgens nationaal recht en uitgegeven door zijn nationale instanties.  Voor de Belgische ouder wordt een attest van burgerlijke staat afgegeven op basis van een verklaring op eer (PDF, 23.81 KB) die ons ondergetekend overhandigd moet worden. De buitenlandse ouder moet zich tot zijn nationale autoriteiten wenden. Dit document zal eventueel vertaald en/of gelegaliseerd worden.

Alle documenten moeten orginelen en niet ouder dan 6 maanden zijn.

De dossierkosten bedragen 20 EUR.

Als u Belg geboren in het buitenland bent maar dat de andere ouder van het kind Belg geboren in België is, zal het kind de Belgische nationaliteit krachtens Art.8§1 2°a bekomen en er is dan geen verklaring van toekenning nodig.


3. Uw echtgenoot is Belg en jullie wonen niet (meer) samen


Weet dat het vermoeden van vaderschap ten opzicht van de Belgische echtgenoot ingewikkelde regels volgt

Indien u en uw partner op verschillende adressen in België verblijven of indien één van de partners in België verblijft terwijl de andere in het buitenland verblijft (officiële adressen), zal het misschien noodzakelijk zijn voor de echtgenoot om het kind te erkennen.

Omgekeerd, als jullie aan het scheiden zijn en op verschillende adressen in Luxemburg verblijven, zal het vermoeden van vaderschap hoogwaarschijnlijk van toepassing blijven.

Gelieve hieromtrent met ons contact op te nemen.

 

4. U wenst dat uw kind een dubbele naam draagt


De problematiek van de dubbele naam voor een kind van Belgische nationaliteit is uiterstcomplex. Als u wilt dat uw kind een dubbele naam draagt, verzoeken we u contact met ons op te nemen VOOR de geboorte van uw kind om te bespreken wat mogelijk volgens Belgisch recht is.

In het bijzonder wensen we uw aandacht te vestigen op het geval van het eerste kind van een gehuwd koppel geboren na 01/06/2014 en aan wie de ouders een dubbele naam volgens de nieuwe Belgische wetgeving betreffende de naam willen geven. Het is in dit geval belangrijk om een verklaring van naamkeuze (PDF, 58.16 KB) aan de Luxemburgse ambtenaar van de burgerlijke stand te overhandigen bij het opstellen van de geboorteakte, anders zal de dubbele naam volgens Belgisch recht niet aanvaard kunnen worden.