Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten Tenlasteneming (student)

Tenlasteneming (student)

Tenlasteneming (ENKEL OP AFSPRAAK):

De borgsteller moet een natuurlijke persoon zijn van ten minste 18 jaar oud of gelijkgesteld. Hij moet:

 • De Belgische nationaliteit bezitten,
 • of burger zijn van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie,
 • of een onderdaan zijn van een derde land die voor onbepaalde tijd in België of een andere EU-lidstaat mag verblijven,
 • of een familielid zijn van de kandidaat-student tot en met de derde graad.

Indien de borgsteller in Luxemburg woont, moet hij het formulier voor de verbintenis tot tenlasteneming (LINK) invullen en zijn handtekening persoonlijk laten legaliseren op de Belgische ambassade in Luxemburg.  Op de dag dat de aanvraag wordt ingediend, wordt de borgsteller gevraagd de verbintenis tot tenlastenneming te dateren en te ondertekenen en er "gelezen en goedgekeurd" op te noteren.

 

 

PER PERSOON EN PER AFSPRAAK WORDT SLECHTS ÉÉN AANVRAAG IN BEHANDELING GENOMEN.

Voorwaarden voor tenlastenemingen:

De borgsteller moet bewijzen dat hij/zij over voldoende financiële middelen beschikt om een student onder zijn/haar hoede te nemen.

Het bedrag aan NETTO maandelijkse middelen waarover de borgsteller moet beschikken, wordt als volgt berekend:

Voor de borgsteller :   € 1.969,00

Voor de student :        € 789

Voor elk ten laste komend gezinslid van de borgsteller (*) en voor elk gezinslid van de student dat deze vergezelt: € 150

(*) de echtgenoot/echtgenote van de borgsteller wordt niet als ten laste komend beschouwd indien hij/zij werkt; zijn/haar inkomen wordt echter niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de middelen van bestaan van de borg.

 

In te dienen documenten:

 

 • Het formulier "verbintenis tot tenlasteneming_bijalge_32.pdf (bijlage 32) naar behoren ingevuld, maar nog niet ondertekend.
 • Uw identiteitskaart of paspoort (het voorgelegde document moet ondertekend zijn).
 • Uw Luxemburgse registratieattest  « attestation d’enregistrement » indien u burger bent van de Europese Unie.
 • Attest van woonst ‘Certificat de résidence’ (niet ouder dan 3 maanden). U kunt dit attest bekomen in uw Luxemburgse gemeente van woonst of gratis via myguichet.lu aan de hand van een token.
 • De laatste 3 loonbrieven (van de 3 maanden voorafgaand aan de huidige maand) of een document waaruit uw netto maandinkomen blijkt als u zelfstandige bent.
 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst (enkel voor permanente contracten).
 • Een kopie van het paspoort van de student die u ten laste neemt.
 • Een kopie van het attest of bewijs van inschrijving van de student die u ten laste neemt of een inschrijving / toelating tot inschrijving voor een toelatingsexamen op naam van de student.
 • De legalisatiekosten bedragen 20 EUR.

 

Belangrijke informatie:

 • Wij behandelen de aanvragen in chronologische volgorde.
 • Een tenlasteneming kan slechts door EEN persoon worden aangevraagd en ondertekend.
 • Onze diensten bevestigen de ontvangst van uw verzoek niet.
 • Wij verstrekken geen informatie over de status van lopende aanvragen. Binnen 6 weken na ontvangst van uw documenten ontvangt u een beslissing.
 • Wij geven GEEN informatie aan studenten, ALLEEN de borgsteller is onze contactpersoon.
 • Aanvullende documenten die zonder begeleidende brief of dossiernummer worden toegezonden, worden zonder verdere actie gearchiveerd.
 • In geval van niet-legalisatie of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming worden de kosten van de aangifte (20 EUR) niet terugbetaald.