Burgerlijke stand

Op deze pagina vindt u alle informatie over de burgerlijke stand.

Huwelijk

Op deze pagina vindt u alle informatie over de huwelijk.
 1. Laatst bijgewerkt op

U vindt algemene informatie over het huwelijk op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

 1. Huwelijk in Luxemburg
 2. Huwelijk in België
 3. Huwelijk in een ander land
 4. Huwelijkscontract
 5. Huwelijk en nationaliteit

 

1. HUWELIJK IN LUXEMBURG


VOOR UW HUWELIJK


Als u de formaliteiten bij het trouwen in Luxemburg wenst te kennen, kunt u contact opnemen met de Luxemburgse gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden of de sectie "huwelijk" van de website www.guichet.lu raadplegen.

Op uw verzoek zal het Consulaat een attest van geen huwelijksbeletsel (ook certificaat van ongehuwde staat of certificaat van huwelijksvermogen genoemd) afgeven aan Belgen die in Luxemburg willen trouwen ongeacht of zij geregistreerd zijn of niet.

Minimale uitreikingstermijn: 3 werkdagen na ontvangst van uw VOLLEDIGE dossier op het Consulaat. Het attest wordt NOOIT op dezelfde dag afgegeven.

Als u op het Consulaat ingeschreven bent:

U stuurt per post of per email (population.luxembourg@diplobel.fed.be) :

 • Het ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier (DOCX, 28.32 KB)
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort en, indien van toepassing, de Luxemburgse verblijfsvergunning of inschrijvingsbewijs van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgegeven door uw Luxemburgse gemeente met vermelding van uw burgerlijke staat (in het origineel en niet ouder dan 3 maanden).
 • Het attest kost 20 EUR (Bewijs van betaling aub : LU74 0141 1311 6340 0000  CELLLULL)


Als u in België gedomicilieerd bent:

U stuurt per post of per email (population.luxembourg@diplobel.fed.be) :

 • Het ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier (DOCX, 28.32 KB)
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort en, indien van toepassing, de Luxemburgse verblijfsvergunning of inschrijvingsbewijs van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • Een volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters afgegeven met het oog op een huwelijk door uw gemeente in België met vermelding van uw volledige naam, datum en plaats van geboorte, burgerlijke staat, nationaliteit en adres (in het origineel en niet ouder dan 3 maanden).
 • Het attest kost 20 EUR (Bewijs van betaling aub : LU74 0141 1311 6340 0000  CELLLULL)


Als u op een andere Belgische Consulaat in het buitenland geregistreerd bent:

U stuurt per post of per email (population.luxembourg@diplobel.fed.be) :

 • Het ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier (DOCX, 28.32 KB)
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort en, indien van toepassing, de Luxemburgse verblijfsvergunning of inschrijvingsbewijs van uw toekomstige echtgeno(o)t(e);
 • Een volledig uittreksel uit de bevolkingsregisters afgegeven door het Consulaat waar u ingeschreven bent (in het origineel en niet ouder dan 3 maanden);
 • Het attest kost 20 EUR (Bewijs van betaling aub : LU74 0141 1311 6340 0000  CELLLULL)
 • Houd er rekening mee dat bij gebrek aan gegevens of onvolledige informatie betreffende uw persoon bijkomende documenten en/of extra tijd vereist kunnen.
 • In sommige gevallen kunnen u en uw toekomstige echtgeno(o)t(e) gevraagd worden om naar het Consulaat te komen voor een interview. Uw dossier kan ook aan de Procureur des Konings worden voorgelegd wat de afgifte van het attest kan vertragen.


NA UW HUWELIJK


U dient uw Belgische gemeente of de Belgische consulaire post waar u staat ingeschreven zo snel mogelijk een letterlijk afschrift van uw Luxemburgse huwelijksakte te bezorgen, om uw dossier te vervolledigen.

Als u in een Vlaamse gemeente gedomicilieerd bent, raden we u aan een internationaal/meertalig uittreksel van uw huwelijksakte aan te vragen. 


GOED OM TE WETEN


De buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie. In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats dan wel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Zo u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Zo uw huwelijksakte werd overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente, wendt u zich tot het desbetreffende gemeentebestuur om een trouwboekje te verkrijgen.
 

2. HUWELIJK IN BELGIE


VOOR UW HUWELIJK


Als u de formaliteiten bij het trouwen in België wenst te kennen, kunt u contact opnemen met de Belgische gemeente waar het huwelijk zal voltrokken worden.  

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand :

 • van de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een van de aanstaande echtgenoten,
 • of van de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van een van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de akte,
 • of van de geboorteplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel. 

Om te bewijzen dat u niet in Luxemburg gehuwd bent, gelieve een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgegeven door uw Luxemburgse gemeente met vermelding van uw burgerlijke staat (in het origineel en niet ouder dan 6 maanden) aan de bevoegde gemeente voor te leggen. Dit document dient geapostilleerd te worden.


NA UW HUWELIJK


U dient aan het Consulaat zo snel mogelijk een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte te bezorgen, teneinde uw dossier te vervolledigen.
 

3. HUWELIJK IN EEN ANDER LAND


VOOR UW HUWELIJK


Als u de formaliteiten bij het trouwen in het buitenland wilt kennen, gelieve contact op te nemen met de lokale overheden waar het huwelijk zal voltrokken worden.

Indient nodig, kan het Consulaat u een uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters afgeven. Dit attest dient u te overhandigen aan het Belgische Consulaat bevoegd voor de plaats waar het huwelijk zal worden voltrokken. Op het Belgische Consulaat wordt op zijn beurt een attest van geen huwelijksbeletsel afgegeven.

Voorbeeld: U woont in het Groothertogdom Luxemburg en u wilt in Parijs trouwen. Het Consulaat-generaal van België in Luxemburg zal u een uittreksel uit de consulaire bevolkingsregisters afgeven zodat het Consulaat-generaal in Parijs een attest van geen huwelijksbeletsel kan afgeven.

Zorg ervoor dat u het Belgische Consulaat dat het attest van geen huwelijksbeletsel zal afgeven contacteert om u als zodanig te informeren over de specifieke procedure en over de uitreikingstermijn.

Minimale uitreikingstermijn: 3 werkdagen na ontvangst van uw VOLLEDIGE dossier op het Consulaat. Het attest wordt NOOIT op dezelfde dag afgegeven.

Kost van het certificaat: 20 EUR (Bewijs van betaling aub : LU74 0141 1311 6340 0000  CELLLULL)

Een attest van ongehuwde staat wordt enkel afgegeven als u bij het Consulaat ingeschreven bent.

De aanvraag van zo'n uittreksel kan aan het loket van het Consulaat of per post gebeuren. Een aanvraag via e-mail is NIET toegestaan omdat we volgende originele documenten nodig hebben:

 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of paspoort;
 • Een getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") afgegeven door uw Luxemburgse gemeente met vermelding van uw burgerlijke staat (in het origineel en niet ouder dan 3 maanden);
 • Een verklaring op eer betreffende uw burgerlijke stand (gelieve het volgende model (PDF, 27.25 KB) te gebruiken).

Houd er rekening mee dat bij gebrek aan gegevens of onvolledige informatie betreffende uw persoon bijkomende documenten en/of extra tijd vereist kunnen zijn.


NA UW HUWELIJK


U dient aan het Consulaat zo snel mogelijk een letterlijk afschrift van uw huwelijksakte te bezorgen, teneinde uw dossier te vervolledigen. Dit document moet indien nodig vertaald en/of gelegaliseerd worden.


GOED OM TE WETEN


De buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen kunnen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van laten maken bij de bevoegde Belgische administratie. In sommige landen kan het verkrijgen van een afschrift of uittreksel voor veel moeilijkheden zorgen of zelfs onmogelijk blijken (bijv. omdat het register van de burgerlijke stand tijdens een oorlog of als gevolg van een natuurramp vernietigd werd).

Voornoemde akten kunnen in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats dan wel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Zo u in België geen woon- of verblijfplaats hebt, kunt u de akte laten overschrijven in het register van de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in België of van de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn dan wel in het register van uw geboorteplaats in België of, in laatste instantie, van de Stad Brussel.

Zo uw huwelijksakte werd overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente, wendt u zich tot het desbetreffende gemeentebestuur om een trouwboekje te verkrijgen.
 

4. HUWELIJKSCONTRACT


Het huwelijk heeft ook een invloed op de verdeling van de goederen tussen de twee partners met betrekking tot de goederen die zij voor het huwelijk hebben geaccumuleerd en die ze tijdens het huwelijk zullen accumuleren. Dit wordt bepaald door wat het huwelijksvermogensstelsel genoemd wordt.

U kunt door middel van een huwelijkscontract duidelijk bepalen welk soort stelsel u toegepastwenst te zien (scheiding van goederen, universele gemeenschap, beperkte gemeenschap enz.). Een dergelijk contract moet door een notaris opgesteld worden en vóór de huwelijksdatum ondertekend worden.

Als u geen huwelijkscontract opgemaakt hebt, zal het Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht (art. 51) bepalen welk recht van toepassing is.

Art. 51 - Bij gebreke van rechtskeuze door de echtgenoten wordt het huwelijksvermogen beheerst: 
1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen; 
2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk; 
3° in de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens grondgebied het huwelijk is gesloten.

Concreet voorbeeld: een Belgische man trouwt in Shanghai met een Chinese dame en ze vestigen hun gewone verblijfplaats in Shanghai. Daarom vallen zij onder het Chinese huwelijksvermogen.

Als het bij verstek bepaalde huwelijksvermogen u niet bevalt of als u in meer details de invloed van het huwelijk op uw eigendom wenst te bepalen is het opstellen van een huwelijkscontract de beste optie.

Houd er rekening mee dat wat hier uitgelegd wordt het Belgische standpunt verkondigt. Het is mogelijk dat het Luxemburgse of buitenlandse standpunt verschilt van het onze.
 

5. HUWELIJK EN NATIONALITEIT


Sinds 01.01.1985, heeft een huwelijk met een Belg geen directe invloed op de nationaliteit.

Meer informatie over de Belgische nationaliteit vindt u hier.