Ambassade van België in Luxemburg
Home Consulaire diensten Attesten/akten

Attesten/akten

Het Consulaat kan een beperkt aantal documenten afleveren aan alle Belgen, andere documenten evenwel alleen aan personen die in de consulaire bevolkingsregisters ingeschreven zijn. 

Sommige documenten kunnen niet door het Consulaat afgeleverd worden. Hierna vindt u de gegevens van de bevoegde instanties waar die documenten kunnen aangevraagd worden.

 

ATTESTEN ENKEL VOOR PERSONEN INGESCHREVEN OP HET CONSULAAT

Soort document Tarief
Attest van inschrijving 20 EUR
Attest van nationaliteit 20 EUR
Attest van burgerlijke staat voor een partnerschap 20 EUR

 

Procedure:

De aanvraag van deze attesten kan aan het loket van het Consulaat of per post gebeuren. Een aanvraag via e-mail is NIET toegestaan omdat we volgende originele documenten nodig hebben.

 • Een recent getuigschrift van woonst ("certificat de résidence") van uw Luxemburgse gemeente. Dit document mag niet ouder dan 6 maanden zijn;
 • Uw betaling van 20 EUR. Vergeet ingeval van overschrijving niet uw naam, voornaam en het type attest te vermelden en het bewijs van overschrijving bij uw aanvraag toe te voegen. Uw aanvraag wordt enkel behandeld na ontvangst van de betaling (het niet bijvoegen van het betalingsbewijs kan de aflevering van uw attest vertragen);
 • Voor het attest van burgerlijke staat voor een partnerschap, is een bijzondere procedure van toepassing: zie hier.

Minimale afleveringstermijn: 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van een VOLLEDIG dossier. Een attest wordt NOOIT dezelfde dag afgeleverd.

 

ATTESTEN VOOR INGESCHREVEN EN NIET-INGESCHREVEN BELGEN

Soort document Tarief
Attest van geen huwelijksbeletsel 20 EUR
Levensbewijs gratis
EENSLUIDENDE KOPIEËN
 • Het Consulaat is niet bevoegd voor het afleveren van eensluidende kopieën van documenten waarvan de originelen niet door haar diensten afgeleverd zijn. Een eensluidende kopie kan enkel afgeleverd worden door de administratie, de instantie, de onderneming of de school etc. die het origineel document opgemaakt heeft.
 • Om veiligheidsredenen wordt nooit een eensluidend kopie van identiteitsdocumenten(identiteitskaart of paspoort) afgeleverd. Indien nodig kunnen wij een document (zonder foto) opmaken waarin wij verklaren dat wij u een bepaalde identiteitskaart of paspoort afgeleverd hebben. Gelieve hieromtrent met ons contact op te nemen.

 

 

DOCUMENTEN AFGELEVERD DOOR ANDERE INSTANTIES

Uittreksel of eensluidend afschrift van akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden...)

Voor Belgische en Luxemburgse akten, gelieve contact op te nemen met de gemeentelijke administratie die de akte opgesteld heeft (bv. voor een geboorteakte, gelieve de gemeente waar u geboren bent te contacteren).

Afhankelijk van de instantie voor dewelke uw akte bestemd is, gelieve steeds na te kijken of de akte vertaald (vraag zonodig een internationaal/meertalig uittreksel van de akte) en/of gelegaliseerd moet worden. Uittreksels of eensluidende afschriften van Luxemburgse akten van de burgerlijke stand zijn vrijgesteld van legalisatie in België en omgekeerd.

Voor andere landen gelieve de bevoegde lokale autoriteiten te contacteren en na te kijken of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.

Meer informatie over akten van burgerlijke stand is terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

 

Uittreksel uit het strafregister 

Voor de periodes van verblijf in België:

 • De gemeente in België waar u het laatst ingeschreven was.
 • Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Centraal Strafregister 
  Waterloolaan 115 - 1000 Brussel 
  Fax +32 2 552 27 82 
  Email: cjc-csr@just.fgov.be
  Website: www.just.fgov.be

Meer informatie hier.

Voor de periodes van verblijf in Luxemburg:

1) uw Luxemburgse gemeente voor een getuigschrift van goed zedelijk gedrag ("certificat de moralité") 

2) Palais de Justice voor een uittreksel uit het strafregister  
Cité judiciaire - Bâtiment BC - 1er étage - Luxembourg 
Adresse postale: L-2080 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 
Tel +352 47 59 81-346 
Fax +352 47 05 50 
Website: http://www.justice.public.lu/fr/affaires-penales/casier-judiciaire/index.html

Voor andere landen:

Gelieve contact met de bevoegde lokale autoriteiten op te nemen. Afhankelijk van de instantie voor dewelke het document bestemd is, gelieve steeds na te kijken of het vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.

 

Getuigschrift van militaire toestand (stamboekuittreksel, militiegetuigschrift, militairstamnummer enz.)

Een getuigschrift van militaire toestand kan u per post of per e-mail aanvragen bij

Ministerie van Defensie  
Algemene Directie Human Resources  
Divisie Personeel  
Centrale Dienst van het stamboek (HRG-A/N)  
Kwartier Koningin Astrid 
Bruynstraat 1 
1120 Neder-Over-Heembeek 
E-mail: dghr.hrgan@mil.be
Website: www.mil.be

Gelieve bij de aanvraag uw naam, voornamen, stamnummer of geboortedatum alsook uw officieel adres te vermelden.

Afhankelijk van de instantie voor dewelke het document bestemd is, gelieve steeds na te kijken of het vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.

 

Attest van geen eigendomswoning in België 

Dit attest kan u aanvragen per e-mail aan datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be of per post bij:

Federale Overheidsdienst Financiën 
Patrimoniumdocumentatie 
Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling 
North Galaxy - Toren B11 
Koning Albert II-laan 33 bus 57 
1030 Brussel 

Gelieve volgende documenten bij te voegen: 

 1. een goed leesbare recto-verso kopie van bij voorkeur uw identiteitskaart of uw paspoort (vermelding van naam, voornamen, geboorteplaats en -datum) alsook degene van uw eventuele echtgeno(o)t(e). 
 2. uw volledig adres voor het toesturen van het document (attesten aangevraagd per email worden eveneens per mail toegestuurd).  

Het attest wordt gratis afgeleverd aan Belgen die in het buitenland verblijven.

Afhankelijk van de instantie voor dewelke het document bestemd is, gelieve steeds na te kijken of het vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.

 

Wetscertificaat of "certificat de coutume" (= verklaring van één of meerdere wetsartikelen)

In België aan te vragen:

Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Familierecht,  
Waterloolaan 115 - 1000 Bruxelles 
Tel +32 2 542 65 11 
Email: secretariaat.familierecht@just.fgov.be
Website: www.just.fgov.be

Afhankelijk van de instantie voor dewelke het document bestemd is, gelieve steeds na te kijken of het vertaald en/of gelegaliseerd moet worden.